Saltar al contenido

In C de Terry Riley (BCN; CAT)

amb la participació d’Arnau Musach, David Sitges Sardà, Elvira Jiménez, Guillem Caballero, Hara Kraan, Bela, Laia Torrents, Marcel Pujols, Martí Ruids, Oriol Luna, Pablo Volt, Pau Badia, Pepino Pascual, Ramon Faura, Roger Aixut, Roger Fortea, Shoeg, Tom Chant.

DISSABTE 29 de Juny 2024. 20h

CAT

L’associació Usted es un colectivo torna a reunir un grup de 20 músics per interpretar un clàssic de la música experimental nord-americana del s. XX: l'»In C» del compositor californià Terry Riley, un dels pares del minimalisme. Un grup intergeneracional de músics de diverses procedències format per membres de bandes com Fetus, la Bel Canto Orquestra de Pascal Comelade, La Troba Kung-Fú, Els Surfing Sirles, Power Burkas, Secta Sònica, Mil Pesetas, Blood Quartet, Nult, STA, Chaqueta de Chándal, Joan Colomo i un llarg etcètera.

La peça, concebuda el 1964, es basa en la repetició d’una sèrie de 53 patrons de caràcter melòdic i rítmic sobre una pulsació de corxera de do que manté el tempo i serveix de referència als músics. No hi ha directors ni jerarquies, tots els músics estan al mateix nivell. La bellesa d’aquesta peça rau en la distància i la relació entre els participants: tots toquen el mateix, però en moments i timbres diferents, de manera que es creen cànons, compassos complexos i variables, melodies espontànies, relacions i oposicions que l’oïda copsarà com un tot summament ric i permanentment canviant.

Cada interpretació de l’In C és un concert únic i irrepetible, perquè el resultat final sorgeix de les decisions que cadascun dels participants va prenent a mesura que avança la peça. Aquesta proposta compta a més amb la participació del públic en un moment donat de la peça, on músics i espectadors s’uneixen en una experiència musical inusual per acabar fent un gran ensemble musical i acabar tots plegats a l’uníson.


ENG

The association Usted es un colectivo brings together a group of 20 musicians again to perform a classic master piece of North American experimental music from the 20th century: «In C», written by the Californian composer Terry Riley, one of the fathers of minimalism. An intergenerational group of musicians from various origins formed by members of bands such as Fetus, the Bel Canto Orquestra de Pascal Comelade, La Troba Kung-Fú, Els Surfing Sirles, Power Burkas, Secta Sònica, Mil Pesetas, Blood Quartet, Nult, STA, Chaqueta de Chándal, Joan Colomo and a long etcetera.

The piece, conceived in 1964, is based on the repetition of a series of 53 patterns of a melodic and rhythmic nature over a C-sharp pulsation that maintains the tempo and serves as a reference for the musicians. There are no managers or hierarchies, all musicians are on the same level. The beauty of this piece lies in the distance and relationship between the participants: they all play the same thing, but at different times and timbres, so that canons, complex and variable time signatures, spontaneous melodies, relationships and oppositions are created that the ear will grasp as an extremely rich and permanently changing whole.

Each performance of In C is a unique and unrepeatable concert, because the final result arises from the decisions that each of the participants makes as the piece progresses. This proposal also counts on the participation of the public at a given moment in the piece, where musicians and spectators come together in an unusual musical experience to end up making a great musical ensemble and end up all together in unison.